Služby - prováděné výkony adiktologa

 

Služby 

Adiktologie

  • Kontrolní vyšetření adiktologem (30 minut)
  • Individuální adiktologická terapie (45 minut)
  • Rodinná adiktologická terapie 
  • Minimální kontakt adiktologa s pacientem (10minut)

Co je adiktologie?

Adiktologie (addictology) je transdisciplinární obor, který se zabývá prevencí, léčbou a výzkumem užívání návykových látek a jiných forem závislostního chování (např. patologického hráčství či nadměrného hraní počítačových her), zkoumá jejich dopady na společnost i jedince a také se zabývá odbornou pomocí osobám a skupinám, které jsou jimi ohroženy.

Jádrem oboru je spojení biologické, psychologické, sociální a právně-kriminologické perspektivy do transdisciplinárního výzkumného rámce. V širším pojetí však obor zahrnuje například i různé kulturní, ekonomické, historické i enviromentální faktory ovlivňující chování člověka.

Hlavním cílem tohoto oboru je poskytování relevantních vědeckých informací přispívajících k pokroku v prevenci, léčbě, harm reduction a k regulaci trhu s návykovými látkami.

Adiktologie v oblasti svépomocných aktivit se v České republice začala rozvíjet již ve druhé polovině 19. století a první specializované léčebné programy vznikaly na počátku 20. století. Za zakladatele české adiktologie je však považován český lékař psychiatr Jaroslav Skála (25. 5. 1916 - 26. 11. 2007), který v roce 1948 založil protialkoholní oddělení VFN u Apolináře v Praze, vypracoval komplexní léčebný program závislostí a v roce 1951 inicioval založení první záchytné stanice svého druhu na světě. Adiktologie byla také zásadně ovlivněna protidrogovou politikou po roce 1989 a sítí preventivních, léčebných a harm reduction programů, které vznikly v závislosti na rozvíjející se drogové scéně.

zdroj: wikiskripta.eu 

PhDr. Robert Chytka, MBA
Tel. 731 654 100 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!